Všeobecné obchodné podmienky

1. Všeobecné ustanovenia, definícia pojmov

1.1 Tieto všeobecné obchodné podmienky (ďalej len „VOP“) upravujú práva a povinnosti predávajúceho pri predaji tovaru kupujúcemu na základe jeho objednávky. Vzťahujú sa na všetok predaj a na právne vzťahy vznikajúce v tejto súvislosti medzi predávajúcim a kupujúcim.

Odchýlky a zmeny týchto podmienok sú prípustné v prípade, že s nimi písomne súhlasia obidve strany. Všetky vzťahy medzi predávajúcim a druhou zmluvnou stranou, ktoré nie sú týmito VOP upravené, sa riadia príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka v platnom znení.

1.2. Predávajúci: Tomáš Mudronček, s miestom podnikania Medvedzie Sídlisko 124/9, 027 44 Tvrdošín, IČO 47801468, zapísaný v živnostenskom registri Okresného úradu Námestovo, pod. č. 560-19549 je v týchto VOP označovaný ako predávajúci v príslušnom tvare a zmluvný partner ako kupujúci v príslušnom tvare (spolu ďalej len „zmluvné strany“).

1.3. Kupujúci: Fyzická osoba- plne spôsobilá na právne úkony alebo právnická osoba, ktorá prejaví záujem o nákup tovaru a produktov, ponúkaných predajcom osobne alebo prostredníctvom internetovej stránky www.motory-prevodovky.sk.

1.3 Tovarom sa pre účely týchto VOP rozumie akýkoľvek produkt ponúkaný
predávajúcim na predaj.

1.4 Zásielkový predaj uskutočnený predávajúcim sa spravuje všeobecne záväznými predpismi Slovenskej republiky, ustanoveniami Občianskeho zákonníka,

Obchodného zákonníka, zákona č. 102/2014 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzatvorenej na diaľku a zákonom č. 223/2001 Z. z o odpadoch v platnom znení.

2. Objednávka tovaru

2.1 Ústna, písomná objednávka alebo objednávka uskutočnená elektronicky
kupujúcim sa považuje za návrh na uzatvorenie kúpnej alebo inej zmluvy. Nákup tovaru prostredníctvom internetovej stránky www.motory-prevodovky.sk nie je podmienený predchádzajúcou registráciou kupujúceho. Objednávka musí byť vždy kupujúcim vyhotovená na základe konkrétnej ponuky predajcu. Predajca nezodpovedá za škodu vzniknutú v dôsledku uvedenia chybných údajov v objednávke. V prípade vzniku záväzkového vzťahu je druhá zmluvná strana povinná riadiť sa týmito VOP a je nimi viazaná. V prípade stretu viacerých Všeobecných obchodných podmienok budú v danom záväzkovom vzťahu použité len tieto VOP. VOP druhej zmluvnej strany sa nepoužijú.

2.2 K uzatvoreniu zmluvy dôjde písomným potvrdením objednávky kupujúceho predávajúcim. Za riadne písomné potvrdenie objednávky sa považuje aj odoslanie poštou, faxom, emailom alebo iným médiom.

2.3 Zmeny v uzatvorenej zmluve sú možné iba formou písomného dodatku k tejto zmluve podpísaného oboma zmluvnými stranami.

2.4 Zmluvy sa uzatvárajú na dobu neurčitú.

3. Cena, platobné podmienky

3.1 Ceny produktov uvedených na internetovej stránke predávajúceho
www.motory-prevodovky.sk , predstavujú konečnú cenu v mene euro, ak predávajúci neuvedie inak.

3.2 V dojednanej cene sú zahrnuté náklady na balenie tovaru vrátane použitého baliaceho materiálu, ktorý je nevratný, pokiaľ sa zmluvné strany nedohodnú inak.

3.3 Predávajúci nie je platcom DPH.

3.4 Kupujúci je povinný zaplatiť predávajúcemu cenu na základe faktúry s
náležitosťami daňového dokladu. Faktúra je splatná v lehote 14 dní odo dňa jej doručenia druhej zmluvnej strane pokiaľ sa zmluvné strany nedohodli inak. Dátum splatnosti je deň, kedy má byť cena pripísaná na účet predávajúceho. V prípade sporu ohľadom doručenia faktúry sa má za to, že faktúra bola doručená tretí deň od jej odoslania predávajúcim.

3.5 Predávajúci si v prípade omeškania druhej zmluvnej strany so zaplatením ceny uvedenej vo vystavenej faktúre vyhradzuje právo účtovať kupujúcemu zmluvnú pokutu vo výške 0,05% z dlžnej sumy, a to za každý deň omeškania. Kupujúci je povinný uhradiť zmluvnú pokutu na účet predávajúceho v lehote do 14 dní odo dňa doručenia písomnej výzvy predávajúceho. Týmto ustanovením nie je dotknuté právo predávajúceho domáhať sa prípadnej náhrady škody.

3.6 Predávajúci si vyhradzuje právo, aby bol v prípadnej zmluve zabezpečený jeho záväzok niektorým so zabezpečovacích inštitútov uvedených v Občianskom zákonníku, prípadne v Obchodnom zákonníku v platom znení.

4. Termín dodania, dodacie podmienky

4.1 Predávajúci sa zaväzuje vynaložiť maximálne úsilie pre dodržanie
dohodnutého dodacieho termínu. Termín dodania je 30 dní. V prípade, že
predávajúci napriek tomu s dodaním tovaru mešká, môžu sa zmluvné strany
dodatočne dohodnúť na primeranom predĺžení lehoty dodania tovaru. Predĺženie lehoty na dodanie tovaru závisí aj od dostupnosti objednaného tovaru v sklade predajcu prípadne u dodávateľa. V prípade, že k dohode nedôjde, kupujúci je oprávnený podľa svojej voľby od zmluvy odstúpiť alebo požadovať zľavu z ceny.

4.2 Nebezpečenstvo vzniku škody na dodávanom tovare prechádza na
kupujúceho v momente odovzdania tovaru, dopravcovi kupujúceho alebo dopravcovi.

4.3 Predávajúci si vyhradzuje právo stornovať objednávku z dôvodu vypredania alebo nedostupnosti žiadaného tovaru, alebo z dôvodu, že nie je možné objednaný tovar dodať.

5. Preprava tovaru

5.1 Zmluvné strany sa dohodli, že preprava musí byť vždy uskutočnená
bezpečným dopravným prostriedkom s krytou úložnou plochou, ktorá dostatočne zabezpečí ochranu tovaru proti vlhkosti, dažďu a priamemu slnečnému žiareniu.

5.2 Adresa na doručovanie zodpovedá adrese, ktorú kupujúci uviedol vo svojej objednávke. Fakturačná adresa a dodacia adresa sa môže rôzniť.

5.3 Kupujúci je povinný dodaný tovar prevziať a zároveň sa zaväzuje dodržiavať postup zodpovedajúci jednotlivým formám doručovania.

5.4 Objednaný tovar je možné doručiť prostredníctvom:
 Kuriérskej služby – doručenie objednaného tovaru priamo na zvolenú adresu.
 Poštovou zásielkou – hmotnostne obmedzené zásielky(10kg).
 Osobný odber- priamo u predajcu v predajni.

5.5 V prípade doručenia tovaru prostredníctvom kuriéra alebo poštou, je odberateľ povinný skontrolovať zjavné vady obalu zásielky a jej kompaktnosť, a to v deň prevzatia. Na neskôr zistené porušenia sa neprihliada. Zistené poškodenie je odberateľ povinný nahlásiť predávajúcemu najneskôr do 24 hodín od prebratia zásielky e-mailom: info@motory-prevodovky.sk alebo telefonicky na číslo: 0948 130 080/0902 848 703.

5.6 Platba za dodaný tovar zodpovedá spôsobu doručenia (bankový prevod,
dobierka alebo osobne v predajni predávajúceho).

6. Vady tovaru a zodpovednosť za vady tovaru

6.1 Predávajúci sa zaväzuje, že ním zaslaný tovar bude v požadovanej kvalite a kvantite. V prípade uskutočnenia reklamácie kupujúceho z dôvodu neúplnosti dodaného tovaru, dodaného tovaru v neodpovedajúcej kvantite, prípadne reklamácie z dôvodu, že dodaný tovar nemá dohodnuté zmluvné vlastnosti, musí byť takáto reklamácia doručená predávajúcemu bezodkladne po tom, ako sa druhá zmluvná strana niektorú z uvedených vád tovaru dozvie, najneskôr však do 14 dní odo dňa dodania tovaru. Reklamácia dodaného tovaru musí byť uplatnená v písomnej forme alebo na oficiálny e-mail predávajúceho.

6.2 V prípade uznania reklamácie si predávajúci vyhradzuje právo sám rozhodnúť či reklamovaný tovar opraví alebo dodá tovar nový, alebo doplní chýbajúce množstvo tovaru.

6.3 Kupujúci je povinný vrátiť reklamovaný poškodený tovar predávajúcemu v originálnych obaloch.

6.4 Predávajúci sa zaväzuje odstrániť vady dodávaného tovaru v primeranej, a to v oboma zmluvnými stranami odsúhlasenej lehote. V prípade pochybností sa má za to, že vady boli odstránené včas. Ak predávajúci odstráni vady riadne a včas, druhá zmluvná strana nemá nárok na náhradu škody ani na zmluvnú pokutu ak je dojednaná.

6.5 Spotrebiteľ môže zaslať podnet alebo sťažnosť na info@motory-
prevodovky.sk .

7. Záruka

7.1 Zmluvné strany, ktoré sa riadia ustanoveniami Občianskeho zákonníka sa dohodli na záručnej dobe dodávaného tovaru v trvaní 6 mesiacov odo dňa jeho prevzatia. Záručná doba začína plynúť dňom prevzatia tovaru kupujúcim .

7.2 Uplatnené nároky kupujúceho nebudú uznané v prípade ak:
 dodaný tovar má vady , ktoré vznikli v dôsledku bežného opotrebenia
 vady dodaného tovaru sú následkom nesprávneho použitia alebo montáže
 vady dodaného tovaru vznikli v dôsledku nesprávneho skladovania
kupujúceho
 došlo k mechanickému poškodeniu dodaného tovaru.

8. Vrátenie tovaru, odstúpenie od zmluvy

8.1 V zmysle § 7 a nasl. zákona č. 102/2014 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri
predaji na diaľku v platnom znení má kupujúci (spotrebiteľ) právo od kúpnej zmluvy odstúpiť, a to bez udania dôvodu v lehote 14 dní od prevzatia dodaného tovaru, ak si predávajúci nesplnil svoju informačnú povinnosť v súlade s § 3 predmetného zákona, pričom kupujúci zodpovedá za prípadné znehodnotenie dodaného tovaru. Formulár na odstúpenie od zmluvy tvorí prílohu zákona č. 102/2014 Z. z

8.2 Uvedené ustanovenia VOP platia výlučne pre subjekty, ktoré spĺňajú definíciu spotrebiteľa v zmysle zákona č. 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa.

8.3 Odstúpiť od zmluvy možno iba na základe písomného oznámenia kupujúceho.
Lehota na odstúpenie od zmluvy sa považuje za zachovanú, ak oznámenie
o odstúpení od zmluvy bolo odoslané predávajúcemu najneskôr v posledný deň lehoty v zmysle ustanovení § 7 ods. 1 zákona o ochrane spotrebiteľa.

9. Záverečné ustanovenia

9.1 Dodávaný materiál zostáva vo vlastníctve predávajúceho až do momentu
úplného zaplatenia ceny druhej zmluvnej strany.

9.2 V prípade, že je na konkrétny zmluvný vzťah uzatvorená zmluva, majú
dojednania v nej učinené prednosť pred týmito VOP. Všetky práva a povinnosti zmluvných strán neupravené v týchto VOP sa riadia Občianskym zákonníkom, v prípade podnikateľov Obchodným zákonníkom.

9.3 Všetky zmluvné vzťahy medzi stranami sa riadia výlučne slovenským právom, aplikácia iných právnych predpisov alebo medzinárodných zmlúv je vylúčená.

9.4 Predávajúci si vyhradzuje právo, aby sa v zmluvnom vzťahu použili výlučnej len tieto VOP.

9.5 V prípade že zmluvné strany uzavrú inú ako kúpnu zmluvu, označenie
zmluvných strán z kúpnej zmluvy sa použije primerane.

9.6 Predávajúci nedisponuje kódexom správania.

9.7 Spotrebiteľ je oprávnený riešiť spory vzniknuté zo spotrebiteľskej zmluvy
prostredníctvom systému alternatívneho riešenia sporov podľa zákona č. 391/2015
Z. z. o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov a o zmene a doplnení
niektorých zákonov